Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów, materiałów jednorazowego użytku, elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów

Ogłoszenie nr 592551-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów, materiałów jednorazowego użytku, elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –
Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Ogłoszenie opublikowane

SIWZ EOP.332.18.20

Wyjaśnienia treści SIWZ EOP.332.18.20

Wyjaśnienia treści SIWZ 2 EOP.332.18.20

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze ofert w Częściach 1,2,4-8

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w części 3