Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. organizacyjno-prawnych

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Specjalista ds. organizacyjno-prawnych.

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok     

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

•          wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawniczy, administracyjny lub ekonomiczny);

•          doświadczenie zawodowe min. 3 lata;

•          doświadczenie min. rok w obszarze udzielania zamówień publicznych lub w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;

•          znajomość obsługi komputera;

•          kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych.

Dodatkowym atutem będą:

•          znajomość zagadnień z dziedziny funduszy UE;

•          doświadczenie w rozliczaniu projektów w programie SL 2014;

•          znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy;

•          umiejętność samodzielnego sporządzania umów na dostawy, usługi, roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa,

•          znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego.

 

Główne obowiązki:

•          współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań;

•          udział w tworzeniu zarządzeń, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw oraz innych aktów wewnętrznych;

•          przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane;

•          prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych;

•          przygotowanie projektów umów;

•          prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł;

•          prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.);

•          redagowanie pism i dokumentów;

•          prowadzenie rejestrów umów i zarządzeń.

 

Oferujemy:

•          zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;

•          pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•          podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

•          klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 01.06.2021 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 370.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.                           

 

klauzula informacyjna oferenci