Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

                                                                                                                     OGŁOSZENIE

 


1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przeznaczenie lokali:
Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek D - hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 16,80 mI) 2 - na pomieszczenie magazynowe,
3. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: 18,00 zł netto (22,14 zł brutto)
Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu z wyjątkiem prądu, który będzie rozliczany na podstawie ryczałtu w wysokości 30 zł netto/miesięcznie.
5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów - najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
6. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg.
7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.
9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
11. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 - 14:00.
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.
Białystok, dnia 15 października 2021 roku.

 

 

Ogłoszenie.pdf 1,6MB