Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2021.711 t.j. z późn.zm.)

 ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności:

 

 1. ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza  w   zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych TC tj. COVID-19 i TW tj. transport wymazy lub
 2. ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza  w   zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych TC tj. COVID-19 i TW tj. transport wymazy.

od 20.01.2022 r.  na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku w:

 • ZPD Białystok z podstacjami;
 • ZPD Hajnówka z podstacjami;
 • ZPD Sokółka z podstacjami.

Konkurs ofert przewiduje również możliwość złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania powyższych czynności na 1 ZPD przez osobę podsiadającą aktualnie zawartą umowę z SP ZOZ WSPR w Białymstoku w powyższym zakresie w innym ZPD, jednakże w przypadku wybrania oferty aktualnie zawarta umowa rozwiąże się z chwilą obowiązywania nowej umowy.

 1. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych od 20.01.2022 r. godz. 0:00 do 01.02.2023 r.

godz.7.00,8.001 z możliwością jej przedłużenia.

 1. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 05.01.2022  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

Składanie ofert w terminie do 14.01.2022 r. do godz. 12.00 drogą pocztową oraz w Dziale Kadr i Płac
SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47

 

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2022  r.  o godz. 12.15
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 18.01.2022 r. w siedzibie
  SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej bialystok.pl
 • Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiedzy medycznej, wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego poprzez przeprowadzenie testów z wiedzy medycznej oraz testów z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, o czym powiadomi oferentów.
 • Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

 

 

Białystok, 5 stycznia 2022 r.

 

Wyniki konkursu.docx 22kb