Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej

OGŁOSZENIE

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuPoleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2022.633 t.j. z późn. zm. )

 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:

 

dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej
w ZPD Białystok z podstacjami.

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

01.01.2023 r. godz. 08.00– 31.12.2023 r. z możliwością jej przedłużenia

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 08.12.2022 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89,
oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 16.12.2022 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

  1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn.19.12.2022 r. o godz. 9.00.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 20.12.2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

Białystok, 8 grudnia 2022 r.

Wyniki konkursu docx 22kb