Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

 

Beneficjent: Województwo Podlaskie

Partnerzy projektu: jednostki wykonujące działalność związaną z ochroną zdrowia na terenie województwa podlaskiego. Jednym z partnerów jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Tytuł projektu: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.

Opis projektu: Projekt zakłada poprawę sytuacji epidemiologicznej w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu min. poprzez poprawę infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń. SP ZOZ WSPR w Białymstoku w ramach realizowanego projektu zaplanowała zakup specjalistycznych środków transportu, aparatury, zakup środków ochrony osobistej oraz przystosowanie pomieszczeń do dezynfekcji karetek i do ozonowania odzieży.

Cel główny projektu: Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.

Planowane efekty: poprawa jakości infrastruktury medycznej SP ZOZ WSPR w Białymstoku do transportu pacjentów z podejrzeniem/koronawirusem SARS-CoV-2

Termin realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 31.08.2021 r.

Okres realizacji rzeczowego zadania Poprawa jakości infrastruktury medycznej SP ZOZ WSPR w Białymstoku do transportu pacjentów z podejrzeniem/ koronawirusem SARS-CoV-2: 01.04.2020 r. - 29.01.2021 r.

 

Całkowita wartość projektu: 56 101 999,09 PLN

Wartość projektu przypadający na partnera projektu SP ZOZ WSPR w Białymstoku: 3 446 738,40 zł

Dofinansowanie z UE przypadający na partnera projektu SP ZOZ WSPR w Białymstoku : 3 102 064,54 zł