Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem

 

„Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem”

 

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Tytuł projektu: Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem

Opis projektu: Projekt zakłada zakup ambulansów wraz z wyposażeniem na rzecz podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego posiadającego w swej strukturze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot planuje zakup wymianę 3 sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Termin realizacji projektu: 10.2020 r. – 07.2021 r.

Planowana całkowita wartość projektu:  1 850 322,57 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 790 322,57 PLN

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W przypadku zidentyfikowania sytuacji występowania nadużycia finansowego należy przekazać zgłoszenie na adres: naduzycia@wspr.bialystok.pl.  Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim elementy takie jak:

  • opis zdarzenia,
  • dane sprawcy,
  • informacje o osobach, które mogą mieć wiedzę o tej sprawie.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Ponadto, dla instytucji wdrażających POIiŚ 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju również wprowadziło mechanizm sygnalizacyjny szczegółowo opisany na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

W celu dokonania zgłoszenia należy:

lub

 

W ramach projektu zakupiono środki ochrony indywidualnej: rękawiczki jednorazowe i fartuchy ochronne.


Dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach realizowanego projektu pn. „Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia, Działanie 9.1 „Infrastruktura Ratownictwa Medycznego”, Działanie 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych” numer Projektu POIS.09.01.00-00-0399/20 zakupiliśmy roll-up i tablicę informacyjną.

 

 

W ramach projektu zakupiono 3 nowoczesne ambulanse medyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem m.in. noszami głównymi, transporterem noszy, krzesełkiem kardiologicznym, defibrylatorem klinicznym. Miejscami stacjonowania ambulansów jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Podstacja Zabłudów, Zakład Pomocy Doraźnej w Siemiatyczach, Zakład Pomocy Doraźnej w Mońkach.