Karta praw pacjenta

Karta Praw Pacjenta SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Podstawowym dokumentem ustanawiającym prawa pacjenta w Polsce jest Karta Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zespół ratownictwa medycznego po przybyciu na miejsce zdarzenia niezwłocznie rozpoczyna medyczne czynności ratunkowe. W związku z tym, każda osoba, której udzielane są świadczenia zdrowotne przez zespoły ratownictwa medycznego, ma swoje prawa. Poniżej przedstawione zostały wyciągi poszczególnych przepisów prawnych.

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji Reczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.:

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia – art. 68 ust. 1.

 

Ponadto Karta Praw Pacjenta odwołuje się do  następujących przepisów:

• Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.),

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2017.882 t.j. z późn. zm.),

• ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2018.123 t.j. z późn.zm.),

• ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018.617 t.j. z późn. zm.),

Prawa pacjenta w aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017.1938 t.j. z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.160 t.j. z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1146, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018.168 t.j. z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011.174.1038 t.j. z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 t.j. z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119),
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

 

image0334