Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowca – 2 osoby

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Kierowca - 2 osoby

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15 879 Białystok; ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


Wymagania niezbędne:

• wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe,
• kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.


Dodatkowym atutem będą:
• doświadczenie na stanowisku kierowcy,
• znajomość topografii m. Białystok i pow. białostockiego,
• posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

 

Główne obowiązki:
• kierowanie pojazdem samochodowym SPZOZ WSPR w Białymstoku,
• znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami,
• współpraca z innymi komórkami zakładu.

 

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w Białymstoku i Łapach;
• pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
• klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 30.03.2020 r.
Dokumenty należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

 

Inne informacje:
Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 i 85 74 28 536 lub komórkowe 663 440 254, 693 543 518
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.