Ogłoszenie o licytacji pojazdów w dniu 9 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 1. Samochód specjalny sanitarny Fiat Ducato 244, BI 65316, rok produkcji 2004, cena wywoławcza – 843,75 zł, zwolniony z podatku Vat,
 1. Samochód specjalny sanitarny Fiat Ducato 244, BI 65230, rok produkcji 2004, cena wywoławcza – 1940,63 zł, zwolniony z podatku Vat,

 

Warunki przetargu:

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2020 roku o godzinie 9:30
  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 – sala narad.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, w dniu
  2 kwietnia 2020 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 9 kwietnia 2020 r. do godz. 9.15.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 roku na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Andrzej Puciłowski – tel: 85 74 22 066.

obowiązek-informacyjny-licytacja