Ogłoszenie o licytacji środków trwałych – pojazdów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na sprzedaż n/w środki trwałe:

 

1.       Samochód MERCEDES – BENZ SPRINTER 316 CDI  nr rej, BI 4719 H; rok produkcji 2009;

cena wywoławcza –  102.045,-  zł  (zwolniony z podatku   VAT).

Pojazd samochodowy uszkodzony – po wypadku drogowym. Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, noszy i pozostałego wyposażenia.

 

2.       Samochód VW TRANSPORTER T 5   nr rej. BI 5608 H; rok produkcji 2009;

cena wywoławcza –  11.574,-  zł  ( zwolniony z podatku   VAT ).

Pojazd samochodowy uszkodzony – po wypadku drogowym. Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, noszy i pozostałego wyposażenia.

 

Warunki przetargu:

1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122.

2. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu, II przetarg odbędzie się w 29 stycznia 2014 roku  o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Cena wywoławcza w/w środków trwałych zostanie obniżona do 75% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi:

 

Poz. 1 – cena wywoławcza – 75.533,75 zł (zwolniony z podatku VAT)

Poz. 2  – cena wywoławcza – 8.680,50 zł (zwolniony z podatku VAT)

 

3. W przypadku nie dojścia do skutku II-go przetargu III przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Cena wywoławcza w/w środków trwałych zostanie obniżona do 50% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi:

 

Poz. 1 – cena wywoławcza – 51.022,50 zł (zwolniony z podatku VAT)

Poz. 2 – cena wywoławcza – 5.787,- zł (zwolniony z podatku VAT)

 

4. W przypadku nie dojścia do skutku III-go przetargu IV przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 roku o godz. 9:45 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Ceny wywoławcze w/w środków trwałych zostaną obniżone do 25% cen wywoławczych obowiązujących w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi :

 

Poz. 1 – cena wywoławcza – 25.511,25 zł (zwolniony z podatku VAT)

Poz. 2 – cena wywoławcza –    2.893,50 zł  (zwolniony z podatku VAT)

 

5. Środek trwały z poz. 1 znajduje się w firmie – „ZESZUTA” Sp. z o.o.  ul. Garbarska  79, 26-600 Radom. Możliwość oględzin na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 22 stycznia 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00.

 

Środek trwały z poz. 2 znajduje się w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22. Możliwość oględzin na 7 dni przed terminem przetargu, tj.  22 stycznia 2014  r. w godz. 800 – 1400.

 

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 9.00 w II przetargu, do godz. 9.15 w III przetargu i do godz. 9.30 w IV przetargu lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 9.00 w II przetargu, do godz. 9.15 w III przetargu i do godz. 9.30 w IV przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny ( licytację ) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.

9. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert

  1. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
  2. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 29 stycznia 2014 roku.
  3.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
  4. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego ( licytacji ) jest Pan         inż. Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.