Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym
przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 2 ambulansów medycznych z wyposażeniem

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22

OGŁOSZENIE

 

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:

Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 12,24 m² – na prowadzenie działalności gospodarczej,

 1. Przetarg na odbędzie się w dniu 30 listopada 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 2. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 24 zł netto.

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.
 3. Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem:
 4. wzięcia udziału w ogłoszonym przetargu,
 5. wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,
 6. w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).
 7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 10. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 16 listopada 2015 roku.

Warunki przetargu

Ogłoszenie o licytacji środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0051, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.444,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0052, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.690,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0484, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.813,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód ciężarowy uniwersalny CITROEN JUMPER, nr rej. BI 10310, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 4.059,- zł w tym podatek VAT – 23 %. Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 31118, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.567,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 12756, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.444,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 12757, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.690,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód ciężarowy  FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 00528, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.321,- zł w tym podatek VAT – 23 %. Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

 1. samochód specjalny sanitarny FSO WARSZAWA POLONEZ 1,6 KAT, nr rej. BI 85647,

rok produkcji 1998, cena wywoławcza – 1.150,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Samochód bez wyposażenia tj. podstawy noszy, noszy oraz pozostałego wyposażenia medycznego.

 

 1. samochód osobowy FSO WARSZAWA POLONEZ CARO 1,6 , nr rej. BI 33872, rok produkcji 1996,

cena wywoławcza – 1.150,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

 

 1. samochód osobowy DAEWOO FSO  POLONEZ CARO 1,6 KAT , nr rej. BI 50218, rok produkcji 1996,

cena wywoławcza – 1.150,- zł w   tym podatek VAT – 23 %.

 

Warunki przetargu:

 1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 2. II-gi przetarg odbędzie się po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 11 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:

 

poz. 1   – cena wywoławcza –       2.583,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 2   – cena wywoławcza –       2.767,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 3   – cena wywoławcza –       2.859,75 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 4   – cena wywoławcza –        3.044,25 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 5   – cena wywoławcza –       2.675,25 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 6   – cena wywoławcza –       2.583,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 7   – cena wywoławcza –       2.767,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 8   – cena wywoławcza –       2.490,75 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz.9   – cena wywoławcza –       862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 10 – cena wywoławcza –        862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 11 – cena wywoławcza –        862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

 

 1. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 19 czerwca 2015 roku, w godz. 800 – 1400 .
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, w dniu przetargu do godz. 45 w I przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy , jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 7. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 26 czerwca 2015 roku.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) są Pan Radosław Kamoda oraz Pan Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.

 

ogłoszenie_licytacja

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowy

OGŁOSZENIE

1.       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.

2.       Przeznaczenie lokali:

a)       Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 230,60 m² – na pomieszczenie magazynowe,

b)      Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 65,21 m² – na pomieszczenie magazynowe,

c)       Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek garaży), o łącznej powierzchni 46,70 m² – na pomieszczenie garażowe,

3.       Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 119.

4.       Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:

Ø   Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 230,60 m² – 13,00 zł netto,

Ø   Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 65,21 m² – 18,00 zł netto,

Ø   Za lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 46,70 m² – 16,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

5.       Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.

6.       Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.

7.       Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem:

a)     wzięcia udziału w ogłoszonym przetargu,

b)     wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,

c)     w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).

8.       Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.

9.       Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,  przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.

10.    Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..

11.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.

12.    Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.

13.    Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 15  kwietnia 2015 roku.

Warunki przetargu

Rozstrzygnięcie