Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń użytkowych

 1. Samodzielny      Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego      w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 4 lokali użytkowych mieszczących      się w budynku SP ZOZ WSPR
  w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie      lokali:
 1.               a.     Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenia magazynowe.
 2.              b.     Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 36 m² – na pomieszczenia magazynowe.
 3.               c.     Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,96 m² – na pomieszczenia magazynowe.
 4.              d.     Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,99 m² – na pomieszczenia biurowe.
 1. Przetarg      na w/w lokale odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 roku o godzinie 10.15 w      SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 119.
 2. Wywoławcza      stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić      będzie:
 •  Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,80 m² – 20,00 zł netto,
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 36 m² – 20,00 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,96 m² – 14,00 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,99 m² – 25,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Wybór      oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent,      który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia  przetargu wygrywa przetarg.
 3. Oferent,      który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia      przetargu ustnego (licytacji) do zawarcia umowy najmu której projekt      stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu.
 4. Warunkiem      udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej      do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu      do godz. 8.45 lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku,      ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok:      03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie      Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 5. Przetarg      uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników      nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..
 6. Samodzielny      Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego      w Białymstoku zastrzega sobie      prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 7. Lokal można oglądać      codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe      informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na      tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej      89.

Warunki przetargu