Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na zbycie środków trwałych

Białystok dnia 6 listopada 2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO/AMZ – KUTNO, nr rej. BI 65313, rok produkcji 2004,
cena wywoławcza – 2.000,- zł – zwolniony z podatku VAT.
Pojazd uszkodzony w wypadku drogowym.
Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

2. samochód specjalny sanitarny POLONEZ DAEWOO – FSO, ( bez podstawy noszy i noszy ) nr rej. BI 92066, rok produkcji 1998, cena wywoławcza – 1.150,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Warunki przetargu:
1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
2. II-gi przetarg odbędzie się po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu – tj. o godzinie 12:00, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 2 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:

poz. 1 – cena wywoławcza – 1.500,- zł – zwolniony z podatku VAT.
poz. 2 – cena wywoławcza – 862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

3. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 16 listopada 2015 roku, w godz. 800 – 1400 .
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
7. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
9. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 23 listopada 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
11. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) są Pan Radosław Kamoda oraz Pan Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.