Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22

OGŁOSZENIE

 

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:

Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 12,24 m² – na prowadzenie działalności gospodarczej,

 1. Przetarg na odbędzie się w dniu 30 listopada 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 2. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 24 zł netto.

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.
 3. Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem:
 4. wzięcia udziału w ogłoszonym przetargu,
 5. wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,
 6. w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).
 7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 10. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 16 listopada 2015 roku.

Warunki przetargu