OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022.633 j.t.) z późn. zm.

 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

lekarza systemu w:

 1. ZPD Białystok z podstacjami,
 2. ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami,
 3. ZPD Hajnówka z podstacjami,
 4. ZPD Mońki,
 5. ZPD Siemiatycze z podstacjami,
 6. ZPD Sokółka z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas na jaki może zostać zawarta umowa)- od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożona oferta od godz.7.00 do 31.12.2024 r. z możliwością jej przedłużenia.

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 17.08.2023 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 31.12.2024 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47

 1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie jednego tygodnia od daty jej złożenia, po uprzednim powołaniu komisji Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia komisji w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

Białystok, 17 sierpnia 2023 r.

 

formularz ofertowy -lekarz S

regulamin

specyfikacja lekarz S

umowa lekarz S

załącznik do umowy wzór rachunku

klauzula informacyjna oferenci

obowiązek informacyjny oferenci

oświadczenie o danych osobowych