Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowy

OGŁOSZENIE

1.       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.

2.       Przeznaczenie lokali:

a)       Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 230,60 m² – na pomieszczenie magazynowe,

b)      Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 65,21 m² – na pomieszczenie magazynowe,

c)       Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek garaży), o łącznej powierzchni 46,70 m² – na pomieszczenie garażowe,

3.       Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 119.

4.       Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:

Ø   Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 230,60 m² – 13,00 zł netto,

Ø   Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 65,21 m² – 18,00 zł netto,

Ø   Za lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 46,70 m² – 16,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

5.       Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.

6.       Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.

7.       Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem:

a)     wzięcia udziału w ogłoszonym przetargu,

b)     wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,

c)     w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).

8.       Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.

9.       Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,  przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.

10.    Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..

11.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.

12.    Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.

13.    Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 15  kwietnia 2015 roku.

Warunki przetargu

Rozstrzygnięcie