Ogłoszenie o licytacji środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0051, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.444,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0052, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.690,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0484, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.813,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód ciężarowy uniwersalny CITROEN JUMPER, nr rej. BI 10310, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 4.059,- zł w tym podatek VAT – 23 %. Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 31118, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.567,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 12756, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.444,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 12757, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.690,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód ciężarowy  FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 00528, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.321,- zł w tym podatek VAT – 23 %. Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

 1. samochód specjalny sanitarny FSO WARSZAWA POLONEZ 1,6 KAT, nr rej. BI 85647,

rok produkcji 1998, cena wywoławcza – 1.150,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Samochód bez wyposażenia tj. podstawy noszy, noszy oraz pozostałego wyposażenia medycznego.

 

 1. samochód osobowy FSO WARSZAWA POLONEZ CARO 1,6 , nr rej. BI 33872, rok produkcji 1996,

cena wywoławcza – 1.150,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

 

 1. samochód osobowy DAEWOO FSO  POLONEZ CARO 1,6 KAT , nr rej. BI 50218, rok produkcji 1996,

cena wywoławcza – 1.150,- zł w   tym podatek VAT – 23 %.

 

Warunki przetargu:

 1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 2. II-gi przetarg odbędzie się po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 11 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:

 

poz. 1   – cena wywoławcza –       2.583,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 2   – cena wywoławcza –       2.767,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 3   – cena wywoławcza –       2.859,75 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 4   – cena wywoławcza –        3.044,25 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 5   – cena wywoławcza –       2.675,25 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 6   – cena wywoławcza –       2.583,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 7   – cena wywoławcza –       2.767,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 8   – cena wywoławcza –       2.490,75 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz.9   – cena wywoławcza –       862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 10 – cena wywoławcza –        862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 11 – cena wywoławcza –        862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

 

 1. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 19 czerwca 2015 roku, w godz. 800 – 1400 .
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, w dniu przetargu do godz. 45 w I przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy , jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 7. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 26 czerwca 2015 roku.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) są Pan Radosław Kamoda oraz Pan Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.

 

ogłoszenie_licytacja