Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 301 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 j.t.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2020 r. godz. 7.00– 01.01.2021 r. godz.7.00. z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 18.06.2020 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 23.06.2020 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.12.00)

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 23.06.2020 r.  o godz. 12.15
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 23.06.2020 r. godz. 15.00, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

 

Białystok, 18.06.2020 r.

 

wzor dyspozytor 05.2019r

załącznik-do-umowy

formularz-ofertowy-2dyspozytor-med

klauzula informacyjna oferenci

regulamin-ogłoszenie-dyspoz.białystok

specyfikacja-dyspoz-med 1

tabelka opisowa stawka dysp.med.

umowa-dyspozytor-medyczny

 

2-wyniki na tablicę dyspozytorzy med