OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu …Czytaj więcej…
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu N …Czytaj więcej…

EOP.332.17.24 Usługa telekomunikacyjna- łącza internetowe

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.17.24 {.pdf 763 KB]

Formularz ofertowy i załączniki w wer. edytowalnej EOP.332.17.24 [.doc. 160 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-63cf1a84-f0e8-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-63cf1a84-f0e8-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf 311 KB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia EOP.332.17.24 [.pdf 293 KB]

informacja z otwarcia ofert EOP.332.17.24 [.pdf 404 KB]

informacja o wyborze cz. 1,2,3 i unieważnieniu 4 i 5 EOP.332.17.24 [.pdf 374 KB]