Dostawa Benzyny Bezołowiowej PB 95 i gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.17.23

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.17.23 opublikowane [.pdf 147 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.17.23  [.pdf 837 KB]

Załączniki do SWZ wersja edytowalna EOP.332.17.23 [.rtf 448 KB]

espd-request(4) Załącznik nr 5 do SWZ JEDZ (ESPD) w formie .xml oraz .pdf

informacja o kwocie EOP.332.17.23 [.pdf 49,8 KB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.17.23 [.pdf 376 KB]

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty EOP.332.17.23 [.pdf 297 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-34542d88-4d48-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-34542d88-4d48-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Termin składania otwarcia ofert: 17.10.2023, g. 9.00

Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.9.23

Bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [271 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.2.23 [948 KB]

Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia [17 KB]

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy [24 KB]

Załącznik nr 3 do SWZ Formularz cenowy [19 KB]

Załącznik nr 4 do SWZ ESPD [89 KB]

Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy [16 KB]

Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp [17 KB]

Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [19 KB]

Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy [32 KB]

Załącznik nr 9 do SWZ Klauzula RODO [17 KB]

Załącznik nr 10 do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych [21 KB]

Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie wykonawcy_wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia [23 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffb28a33-91a7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffb28a33-91a7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

wyjaśnienia treści SWZ   [410 KB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia    [54 KB]

Informacja z otwarcia ofert     [318 KB]

informacja o wyborze     [256 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 7, 10 opublikowane   [220 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu cz. 1,2,3,4,5,8,11 opublikowane       [261 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu cz. 6, 9 opublikowane     [220 KB]