Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.31.23

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 148 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.23   [.pdf, 731 KB]

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej [.rtf, 506 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a299899a-9411-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Link strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a299899a-9411-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf,  329 KB]

Informacja o planowanej kwocie zamówienia   [.pdf,  59 KB]

informacja z otwarcia   [.pdf,  305 KB]

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   [.pdf,  297 KB]