BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf 281kb Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP 332.11.22.pdf 911kb Załącznik nr 4 do SWZ. zip 83kb Identyfikator postępowania: 806686f8-5a68-4080-a83a-1728194fb02d Link do strony prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/806686f8-5a68-4080-a83a-1728194fb02d  Termin składania ofert: 01.04.2022 r., g. 09.00 Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia Informacja z otwarcia ofert  pdf [316.7 kB] informacja o wyborze

Usługa Telekomunikacyjna – Łącza Internetowe

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.12.22 SWZ EOP.332.12.22 wyjaśnienie treści SWZ Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .pdf 50.7 kB informacja z otwarcia EOP.332.12.22 .pdf 434.8 kB informacja o wyborze EOP.332.12.22 Informacja o unieważnieniu wyboru oferty w cz 7 i 8  .pdf [81.7 kB] Identyfikator postępowania: 72be9b0c-236a-4fd4-a15d-e9a0f4523536 Link do … Czytaj dalej