Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń użytkowych

 1. Samodzielny      Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego      w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 4 lokali użytkowych mieszczących      się w budynku SP ZOZ WSPR
  w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie      lokali:
 1.               a.     Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenia magazynowe.
 2.              b.     Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 36 m² – na pomieszczenia magazynowe.
 3.               c.     Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,96 m² – na pomieszczenia magazynowe.
 4.              d.     Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,99 m² – na pomieszczenia biurowe.
 1. Przetarg      na w/w lokale odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 roku o godzinie 10.15 w      SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 119.
 2. Wywoławcza      stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić      będzie:
 •  Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,80 m² – 20,00 zł netto,
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 36 m² – 20,00 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,96 m² – 14,00 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,99 m² – 25,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Wybór      oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent,      który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia  przetargu wygrywa przetarg.
 3. Oferent,      który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia      przetargu ustnego (licytacji) do zawarcia umowy najmu której projekt      stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu.
 4. Warunkiem      udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej      do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu      do godz. 8.45 lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku,      ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok:      03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie      Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 5. Przetarg      uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników      nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..
 6. Samodzielny      Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego      w Białymstoku zastrzega sobie      prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 7. Lokal można oglądać      codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe      informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na      tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej      89.

Warunki przetargu

Ogłoszenie o licytacji środków trwałych – agregat prądotwórczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na sprzedaż n/w środka trwałego:

 

Agregat prądotwórczy stacjonarny – nr fab. 491928; rok produkcji 1985;

              Cena wywoławcza brutto – 6.150,- zł (w tym podatek VAT – 23%)

 

Warunki przetargu:

1. I Przetarg na w/w środek trwały odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122.

2. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu, II przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Cena wywoławcza w/w środka trwałego zostanie obniżona do 75% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi: 4.612,50 zł (w tym podatek VAT – 23%)

 

3. W przypadku nie dojścia do skutku II-go przetargu, III przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Cena wywoławcza w/w środka trwałego zostanie obniżona do 50% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi: 3.075,-  zł (w tym podatek VAT – 23%)

4. Środek trwały można obejrzeć na SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj.  23 stycznia 2014  roku, w godz. 800 – 1400.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 9.00 w II przetargu i do godz. 9.15 w III przetargu lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 9.00 w II przetargu, i do godz. 9.15 w III przetargu.

6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny ( licytację ) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.

8. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert

9. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 1. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 30 stycznia 2014 roku.
 2.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego ( licytacji ) jest Pan         inż. Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.

Ogłoszenie o licytacji środków trwałych – pojazdów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na sprzedaż n/w środki trwałe:

 

1.       Samochód MERCEDES – BENZ SPRINTER 316 CDI  nr rej, BI 4719 H; rok produkcji 2009;

cena wywoławcza –  102.045,-  zł  (zwolniony z podatku   VAT).

Pojazd samochodowy uszkodzony – po wypadku drogowym. Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, noszy i pozostałego wyposażenia.

 

2.       Samochód VW TRANSPORTER T 5   nr rej. BI 5608 H; rok produkcji 2009;

cena wywoławcza –  11.574,-  zł  ( zwolniony z podatku   VAT ).

Pojazd samochodowy uszkodzony – po wypadku drogowym. Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, noszy i pozostałego wyposażenia.

 

Warunki przetargu:

1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122.

2. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu, II przetarg odbędzie się w 29 stycznia 2014 roku  o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Cena wywoławcza w/w środków trwałych zostanie obniżona do 75% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi:

 

Poz. 1 – cena wywoławcza – 75.533,75 zł (zwolniony z podatku VAT)

Poz. 2  – cena wywoławcza – 8.680,50 zł (zwolniony z podatku VAT)

 

3. W przypadku nie dojścia do skutku II-go przetargu III przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Cena wywoławcza w/w środków trwałych zostanie obniżona do 50% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi:

 

Poz. 1 – cena wywoławcza – 51.022,50 zł (zwolniony z podatku VAT)

Poz. 2 – cena wywoławcza – 5.787,- zł (zwolniony z podatku VAT)

 

4. W przypadku nie dojścia do skutku III-go przetargu IV przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 roku o godz. 9:45 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Ceny wywoławcze w/w środków trwałych zostaną obniżone do 25% cen wywoławczych obowiązujących w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi :

 

Poz. 1 – cena wywoławcza – 25.511,25 zł (zwolniony z podatku VAT)

Poz. 2 – cena wywoławcza –    2.893,50 zł  (zwolniony z podatku VAT)

 

5. Środek trwały z poz. 1 znajduje się w firmie – „ZESZUTA” Sp. z o.o.  ul. Garbarska  79, 26-600 Radom. Możliwość oględzin na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 22 stycznia 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00.

 

Środek trwały z poz. 2 znajduje się w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22. Możliwość oględzin na 7 dni przed terminem przetargu, tj.  22 stycznia 2014  r. w godz. 800 – 1400.

 

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 9.00 w II przetargu, do godz. 9.15 w III przetargu i do godz. 9.30 w IV przetargu lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 9.00 w II przetargu, do godz. 9.15 w III przetargu i do godz. 9.30 w IV przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny ( licytację ) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.

9. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert

 1. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 2. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 29 stycznia 2014 roku.
 3.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 4. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego ( licytacji ) jest Pan         inż. Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Administracyjne – do pracy w Sekretariacie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ADMINISTRACYJNE

DO PRACY W SEKRETARIACIE

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • komunikatywność, sumienność, zdolności organizacyjne,
 • dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów telefonicznych
 • wysoka kultura osobista

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji Zakładu,
 • organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych zgodnie z poleceniami przełożonego,
 • obsługa interesantów oraz współpracowników osobiście lub przez telefon,
 • czynny udział w przygotowywaniu wizyty gości oraz obsługa gości
 • dbanie o porządek i estetyczny wygląd sekretariatu oraz gabinetów Dyrekcji.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz List Motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Termin składania dokumentów: 10.01.2014 r.

 

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres:

kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w sekretariacie lub Dziale Kadr i Płac SP ZOZ  WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu (85) 663 73 39

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie wstępnej telefonicznie.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

Na zbliżające się Święta

pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej

rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok niech będzie

czasem pokoju oraz realizacji

osobistych zamierzeń.

 

 

Dyrekcja i pracownicy

SP ZOZ WSPR w Białymstoku